Podcast Youtube Linkedin

Interpretacja indywidualna (nie zawsze) ochroni wnioskodawcę.

Każda informacja, która zawiera się w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), zostaje przyjęta przez organ bez zastrzeżeń. Zatem jeżeli napiszemy, że działalność jest działalnością badawczo-rozwojową to organ w swojej interpretacji nie będzie badał już czy spełniamy jej przesłanki, bo potwierdziliśmy, że nie musi tego robić.

Występując o interpretację indywidualną chcemy zabezpieczenia transakcji, która będzie miała miejsce, lub potwierdzenia skutków podatkowych tego co już się wydarzyło. Niestety, praktyka pokazuje, że pozytywna interpretacja indywidualną daje często pozorną (a w efekcie równą zeru), ochronę wnioskodawcy. Dlaczego?

Ochrona moc interpretacji – podstawy.

Ochrona Wnioskodawcy otrzymującego interpretację indywidualną wynikają z przepisów ordynacji podatkowej. Podstawą jest tutaj art. 14k Ordynacji Podatkowej, wskazujący, że zastosowanie się do interpretacji nie może szkodzić wnioskodawcy. Wydanie interpretacji indywidualnej oznacza tyle, że wnioskodawca znajdzie potwierdzenie w zakresie rozumienia określonych przepisów prawa podatkowego względem sytuacji faktycznej opisanej we wniosku. Co ważniejsze jednak, wnioskodawca będzie miał realną możliwość powołania się na to stanowisko w razie ewentualnych sporów z organami podatkowymi. Prowadzący np. postępowanie podatkowe, mając wiedzę o wydanej interpretacji nie powinien pominąć jej treści. Jeżeli podatnik powoła się na nią, a organ niezasadnie odmówi jej uwzględniania w treści decyzji, to zastosowanie się do interpretacji ogólnej lub indywidualnej powoduje, że podatnik korzysta z ochrony prawnej nawet jeżeli będąc adresatem decyzji nie wykona wynikającego z niej obowiązku.

Co jest nie tak z moim stanem faktycznym?

Co może pozbawić nas ochrony? Błędy przy sporządzaniu wniosku o interpretację indywidualną można podzielić na dwie kategorie: zbyt niedokładny/nieprawdziwy opis stanu faktycznego oraz subiektywna ocena stanowiska podatnika w stanie faktycznym. Drugi z tych błędów bywa bardziej zabójczy.
Wyobrażając sobie typowy wniosek o interpretację indywidualną można wskazać jej bardzo popularny i modny typ: wniosek dotyczący podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP BOX). Przeanalizowałem 10 losowych interpretacji dotyczących każdego z tych tematów. Jakie są wnioski? Większość z nich nie chroni wnioskodawców. W przypadku IP BOX przedmiotem sporów organów z wnioskodawcami jest kwestia kwalifikacji działalności podatnika jako działalność badawczo-rozwojowa. W skrócie ujmując: organy nie chcą ocenić czy działania podatnika kwalifikują się pod B+R. Gdzie znajdziemy błędy we wnioskach?

Bezpośrednie wskazanie w stanie faktycznym, że działalność podatnika jest działalnością B+R

Przykład:

Interpretacja Indywidualna z dnia 27 września 2021 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4011.109.2021.2.SG:

Autorskie oprogramowanie, o którym mowa we wniosku, zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, spełniającej definicję zawartą w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Interpretacja indywidualna z dnia 24 września 2021 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak: 0115-KDIT3.4011.574.2021.2.MJ:

Wytwarzanie oprogramowania ma zatem miejsce w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej, a konkretnie – prac rozwojowych, czyli działalności o charakterze twórczym, podejmowanej w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) w celu zwiększania zasobów wiedzy lub wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Czym jest wskazany błąd? W skrócie mówiąc: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest związany opisanym stanem faktycznym. Każda informacja, która zawiera się w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), zostaje przyjęta (co do zasady) przez organ bez zastrzeżeń. Zatem jeżeli napiszemy, że działalność jest działalnością badawczo-rozwojową to organ w swojej interpretacji nie będzie badał już czy spełniamy jej przesłanki, bo potwierdziliśmy, że nie musi tego robić.

Pośrednie wskazanie w stanie faktycznym, że działalność podatnika jest działalnością B+R

Większość przejrzanych interpretacji ma błąd pośredniego rodzaju, który niestety ma identyczne skutki. Wnioskodawca nie wskazuje, że jego działalność jest działalnością badawczo-rozwojową, ale podaje organowi interpretacyjnemu potwierdzenie, że pośrednio spełnia wszystkie jej przesłanki. Przykładem niech będzie Interpretacja Indywidualna z dnia 24 września 2021 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak: 0111-KDIB1-2.4011.138.2021.3.AW:

Spójrzmy na brzmienie przepisu:

Art. 5a pkt. 38 ustawy o PIT:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej – oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

Co pisze wnioskodawca?

Wnioskodawca bez wątpienia w ramach działalności gospodarczej prowadzi w sposób systematyczny prace twórcze w celu tworzenia nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy. […] W tym miejscu należy podkreślić, że prowadzone prace rozwojowe nad Oprogramowaniem nie mają charakteru rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych.

Wnioskodawca nie pisze „moja działalność jest działalnością badawczo-rozwojową” ale pisze „spełniam każdą poszczególną przesłankę do uznania mojej działalności za działalność badawczo- rozwojową”. Tym razem Wnioskodawca nie daje szansy organowi na analizę stanu faktycznego: jeżeli potwierdziłeś, że spełniasz wszystkie warunki, to gwarantuję, że interpretacja będzie pozytywna, ale bez wartości ochronnej. Dlaczego?

Kontrola a interpretacja indywidualna.

Na temat funkcji gwarancyjnej i stanu faktycznego wypowiadały się wielokrotnie sądu administracyjne. Za przykład wskazać należy ciągle powtarzaną tezę, potwierdzoną również w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2021 r., sygn. I FSK 407/19:

Jeśli zatem w toku postępowania podatkowego organy podatkowe ustalą stan faktyczny odmienny albo niepełny od przedstawionego we wniosku o interpretację, wówczas uzyskana interpretacja nie spełni swojej funkcji ochronnej.

Przykładając to orzeczenie do naszego IP BOX: Wnioskodawca opisał w stanie faktycznym, że prowadzi działalność badawczo-rozwojową. W toku kontroli i postępowania okazało się, że takiej działalności nie prowadzi. Opis stanu faktycznego nie był zgodny z rzeczywistością – interpretacja nie chroni.
Nie ma przeciwwskazań do prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania względem transakcji, która była przedmiotem interpretacji indywidualnej. Zgodnie z art.14i § op Interpretacja indywidualna lub jej zmiana, wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji. Naszą interpretację dostanie więc zarówno właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowej jak i Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego. W ramach np. wyniku kontroli celno-skarbowej Naczelnik UCS nie ma obowiązku wskazania, że interpretacja indywidualna nie chroni podatnika, ale zrobi to już zapewne na etapie postępowania i decyzji.

Pisząc wniosek o interpretację indywidualną bądźmy uważni: błąd może kosztować utratę ochrony prawnej i potencjalną kontrolę. Patrzmy również na ręce profesjonalnym pełnomocnikom, którzy popełniają niejednokrotnie te same błędy.

Wojciech Kliś

Doradca podatkowy

Wojciech Kliś

O mnie Publikacje