Podcast Youtube Linkedin

Kontrakt menedżerski – igranie ze skalą podatkową

Rozliczenia ze spółką bywają niebezpieczne. Jeżeli zarządzamy (nie tylko będąc w zarządzie!), i rozliczamy się na zasadach B2B to jesteśmy narażeni na kwalifikację naszej umowy do kontraktów menadżerskich. Ryzyko? Zamiast opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem – skala. Kto jest objęty ryzykiem? Nie tylko zarząd rozliczający się dodatkowo na B2B, ale również kadra menadżerska.

Wskazać należy, że wymóg kierowania/zarządzania nie musi wynikać wprost z umowy. Należy zbadać zakres usług i ocenić, czy z tego zakresu wynikają czynności kierownicze lub zarządcze (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 r., sygn. I SA/Wr 598/17, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia z 21 października 2020 r., sygn.. II FSK 1277/18).

Jako przykład takiego zakresu usług, który nosi cechy zarządzania można wskazać

  • nadzór i współdecydowanie w zakresie całego procesu produkcyjnego, w tym w kwestii wdrażania nowych technologii produkcyjnych i prawidłowego doboru dostawców surowców i części,
  • decydowanie o kierunkach rozwoju i produkcji,
  • zatwierdzanie planu płatności,
  • nawiązywanie strategicznych kontaktów handlowych (w tym międzynarodowych),
  • wydawanie poleceń pracownikom Spółki,
  • decydowanie o kierunkach podejmowanych działań,
  • weryfikowanie i ustalanie wymogów odnośnie nabywanych surowców i półproduktów.

Jako cechy zarządcze można wskazać:

  • samodzielność zarządcy
  • przekazanie zarządcy kierowania przedsiębiorstwem albo częścią przedsiębiorstwa
  • wniesienie wartości niematerialnych takich jak: sposób zarządzania przedsiębiorstwem, klienci, kontakty handlowe, reputację, doświadczenie zawodowe, image

Powyższe cechy nie muszą być spełnione łącznie (vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia z 21 października 2020 r., sygn. II FSK 1277/18). Jednym z kluczowych elementów jest proces decyzyjny – który decyduje o tym, czy przykładowo mamy do czynienia z umową doradczą, czy jednak z kontraktem menedżerskim lub funkcjami zarządczymi wspólnika.  Jeśli zatem podatnik podejmuje decyzje (lub współdecyduje) o kierunkach rozwoju, produkcji, inwestycji, kontaktach handlowych – mamy do czynienia zarządem przedsiębiorstwem w tych obszarach (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 29.09.2017 r., sygn. I SA/Wr 598/17).

Reprezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz i zawieranie w jego imieniu umów – jako czynności wykonywane przez zarząd – również przemawiać będą za menedżerskim charakterem czynności. Przykładem będzie prowadzenie negocjacji handlowych i zawieranie w tym zakresie umów na mocy udzielonych pełnomocnictw.

Należy także zwrócić uwagę na odpowiedzialność wobec osób trzecich – brak regulacji umownych w tym zakresie także może stanowić argument przemawiający za klasyfikacją jako kontrakt menadżerski (por. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 sierpnia 2019 r. 0115-KDIT3.4011.253.2019.4.WM).

Wojciech Kliś

Doradca podatkowy

Wojciech Kliś

O mnie Publikacje