Podcast Youtube Linkedin

Nieodpłatne świadczenia i „kasa w kasie” (podcast)

Przepisy są relatywnie proste: przychodem podatkowym jest wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. W interpretacjach i orzecznictwie przyjmuje się, że nieodpłatne wykonywanie funkcji członka zarządu (przez osobę będącą wspólnikiem) nie powoduje przychodu podatkowego ze względu na przyszłe zyski które może ona osiągnąć.

Wskazać jednak należy, że interpretacje indywidualne jak i orzecznictwo skupiają się na aspekcie wykonywania funkcji członka zarządu przez wspólnika. W naszej ocenie problematyczne i ryzykowne jest rozszerzanie katalogu każdego rodzaju usług na wyłączone z katalogu przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Po pierwsze, niektóre usługi i inne świadczenia nie wynikają z samego faktu bycia wspólnikiem spółki (wspólnik nie jest do nich zobowiązany) – a zatem nie są wprost powiązane z „rolą” w spółce. Dodatkowo wykonywanie funkcji członka zarządu jest niejako koniecznością funkcjonowania podmiotu a obie funkcje (członka zarządu i wspólnika), tak ściśle związane, że organy i sądy tą relacje (i jak się wydaje głównie tą), wyłączają z zakresu nieodpłatnych świadczeń.

Logiczne wydaje się działanie członka zarządu (tzn. w ramach funkcji zarządzania spółką) po to, aby jako wspólnik osiągnąć jak najwyższy zysk. Jednakże działając jako świadczący usługi poza zarządzaniem, równie logiczne byłoby oczekiwanie innego wynagrodzenia niż dywidenda. Dodatkowo, sama argumentacja, że wynagrodzeniem jest potencjalne uzyskanie dywidendy może być również kontrowersyjna z punktu widzenia organów, jeżeli np. spółka przez lata dywidend tych nie wypłacała.

Znaczna ilość wyroków sądowych oznacza, że kwestia nieodpłatnych świadczeń jest również tematyką sporną pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Nie mamy wątpliwości, że aspekt ten jest relatywnie bezpieczny w aspekcie funkcji zarządczych, natomiast usługi i świadczenia wykraczające poza ten zakres zwiększają ryzyko podatkowe dla spółki.

Wojciech Kliś

Doradca podatkowy

Wojciech Kliś

O mnie Publikacje